Cửa ngăn lạnh và cửa chống muỗi hệ xích nối cánh

2.000.000